รายการหลัก

ระบบรายงานกรมส่งเสริมฯ


 

ตำบล
หนองหญ้าปล้อง
ตำบล
ยางน้ำกลัดเหนือ
ตำบล
ยางน้ำกลัดใต้
ตำบล
ท่าตะคร้อ
รวม
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
พื้นที่ทั้งหมด
48,850
423,593
262,108
46,573
781,124
-
พื้นที่ป่าสงวน
21,160
409,737
242,218
35,748
708,863
-
พื้นที่การเกษตร
24,776
13,416
18,364
10,825
67,381
-
ครัวเรือนทั้งหมด
2,578
789
926
1,279
5,572
-
ครัวเรือนเกษตรกร
1,768
768
876
1,194
4,606
-
ประชากรทั้งหมด
6,664
2,018
2,024
3,910
15,196
-
ทำนา
582
231
175
2,859
3,848
480
ข้าวโพด
128
206
3,224
248
3,806
600
อ้อย
485
508
942
843
2,778
6,000
ผักสวนครัว
480
195
315
320
1,310
1,000
กล้วย
618
112
210
845
1,785
1,200
มะม่วง
1,354
485
876
1,012
3,727
1,500
มะนาว
218
98
265
374
955
1,000
สับปะรด
9,356
8,125
7,694
1,935
27,110
5,000
ขนุน
113
56
98
102
369
1,000
ยางพารา
985
710
398
715
2,808
210
ปาล์ม
2,250
145
435
680
3,510
2,000
อื่น ๆ
2,914
440
1,526
892
5,772
-