รายการหลัก

ระบบรายงานกรมฯ


 

ภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด
นายสุพล  ภิญโญ เกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ปี 2554 ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมอำเภอหนองหญ้าปล้อง โดยมีนายเชิดศักดิ์ อรุณโรจน์ เป็นประธาน
   
นายบุญส่ง  พูลพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กำลังชื่นชมความสำเร็จที่ได้คิดค้นหาวิธีการปลูกพืชบนลูกรังด้วยการทดลองปลูกพืชผักเมืองหนาว ณ บ้านห้วยเกษม ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง พร้อมได้เชิญนิตยสารไม่ลองไม่รู้ เข้ามาทำข่าวออกไปเผยแพร่ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรผู้สนใจ (13 ม.ค. 54)
   
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง ติดป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ซึ่งจะมีการเลือกตั้งสมาชิกในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ (4 ม.ค. 54)
   
นายสุพล  ภิญโญ เกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำเกษตรกรไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี และรับฟังการบรรยายสรุป ในวันที่ 22 ธันวาคม 2553
   
นายกฤช ร่างน้อย ปลัดอำเภอ รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ก.ช.ภ.อ.) ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมอำเภอหนองหญ้าปล้อง
   
 นายสุพล ภิญโญ เกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกสำรวจพื้นที่ผู้ประสบภัยจากน้ำป่าไหลหลากบริเวณตลอดลำห้วยแม่ประจันต์ ในพื้นที่ 4 ตำบลของ อำเภอหนองหญ้าปล้อง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553
   

นางสลักจิต นิ่มบุญ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รับมอบประกาศเกียรติคุณประหยัดพลังงานดีเด่น ติดต่อ 3 ปี จากนางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ณ โรงแรมรอยัลไดมอนส์เพชรบุรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553

   
นายศักดิ์ชัย วังทอง เกษตรจังหวัดเพชรบุรี และคณะฯ ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553
   
นายสุพล  ภิญโญ เกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) และสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ณ ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี (19 ก.ค. 53)
   
นายชาย พานิชพรพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนบ้านหนองรี ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี (16 ก.ค. 53)


ก่อนหน้า         ถัดไป