รายการหลัก

ระบบรายงานกรมฯ


 

ภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด
นายณรงค์ สำแดงเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง ส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดไข่ ตามโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในโรงเรียน ณ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา (21 ก.ค.54)
   
นายณรงค์  สำแดงเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง บรรยายเรื่องการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ณ โรงเรียนหนองหญาปล้องวิทยา โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมรับฟัง 530 คน (20 ก.ค.54)
   
นายไพบูลย์  บัวราษฎร์  หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะ มาดำเนินการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง โดยมีนายสุพล ภิญโญ เกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ (19 ก.ค.54)
   
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ได้คัดเลือกศูนย์บริการฯประจำตำบลท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ส่งเข้าประกวดระดับเขต โดยมีนายสุพล ภิญโญ เกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง พร้อมเจ้าหน้าที่และกรรมการศูนย์บริการฯ ต.ท่าตะคร้อ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดศูนย์ฯระดับเขต (15 มิ.ย. 54)
   
นายสุพล ภิญโญ เกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง จัดประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2/2554 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมอำเภอหนองหญ้าปล้อง โดยมีนายรัฐพล นิโครธานนท์ นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง เป็นประธาน
   
นายสุพล ภิญโญ เกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง พร้อมด้วยคณะดำเนินการจัดการเลือกตั้งตัวแทนเกษตรกรระดับตำบล ในวันที่ 23 มีนาคม 2554 โดยมีนายเชิดศักดิ์ อรุณโรจน์ เป็นประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง
   
นายศักดิ์ชัย วังทอง เกษตรจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะมาติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง โดยมีนายสุพล ภิญโญ เกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้องให้การต้อนรับ (21 มี.ค. 54)
   
นายชาย พานิชพรพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ในวันที่ 18 มีนาคม 2554 ณ วัดพุพลู ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
   
นายสุพล ภิญโญ เกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และได้มาตรฐาน (GAP พืช) ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2554 ณ บ้านทุ่งเคล็ด ม.5 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี และตรวจเยี่ยมแปลงพืชผักปลอดสารพิษ
   
นายสุพล ภิญโญ เกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการหมู่บ้านขยายผลโครงการพระราชดำริฯ ปี 2554 วันที่ 17 ก.พ. 54 ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 2 ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
   


ก่อนหน้า         ถัดไป