รายการหลัก

ระบบรายงานกรมส่งเสริมฯ


 

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล


ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองหญ้าปล้อง

  ประธานศูนย์   นายประจวบ  เขียวแก้ว
  ผู้รับผิดชอบ    นายพันวิทย์  ศรีสังข์งาม
  สถานที่ตั้ง      หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
  การปกครอง    11 หมู่บ้าน
  ครัวเรื่อนเกษตรกร    1,768   ครัวเรือน
  พื้นที่ทั้งหมด           48,850   ไร่
  พื้นที่การเกษตร      24,776   ไร่

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลยางน้ำกลัดเหนือ

  ประธานศูนย์   นายทิตย์  ใจคน
  ผู้รับผิดชอบ    นายบุญส่ง  พูลพัฒน์
  สถานที่ตั้ง      หมู่ที่ 2 ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
  การปกครอง    5 หมู่บ้าน
  ครัวเรื่อนเกษตรกร        768   ครัวเรือน
  พื้นที่ทั้งหมด         423,593   ไร่
  พื้นที่การเกษตร       13,416   ไร่

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลยางน้ำกลัดใต้

  ประธานศูนย์   นายบุญเทียบ  พูลเสน
  ผู้รับผิดชอบ    นายณรงค์  สำแดงเดช
  สถานที่ตั้ง      หมู่ที่ 2 ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
  การปกครอง    7 หมู่บ้าน
  ครัวเรื่อนเกษตรกร        876   ครัวเรือน
  พื้นที่ทั้งหมด         262,108   ไร่
  พื้นที่การเกษตร       18,364   ไร่

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าตะคร้อ

  ประธานศูนย์   นายหยุด  ร้อยนาค
  ผู้รับผิดชอบ    นายณรงค์  สำแดงเดช
  สถานที่ตั้ง      หมู่ที่ 4 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
  การปกครอง    8 หมู่บ้าน
  ครัวเรื่อนเกษตรกร     1,194   ครัวเรือน
  พื้นที่ทั้งหมด           46,573   ไร่
  พื้นที่การเกษตร       10,825   ไร่