รายการหลัก

ระบบรายงานกรมฯ


 

แนะนำสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง

แนะนำ

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด อยู่ภายใต้การปกครองของสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเริ่มการทำงานพร้อมกับกิ่งอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 และได้สร้างเป็นสำนักงานในเขตพื้นที่ราชพัสดุของอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 พร้อมทั้งโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการประจำสำนักงานเกษตรอำเภอ และบ้านพักเกษตรตำบลหนองหญ้าปล้อง

สถานที่ตั้ง

- สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง อยู่ติดกับที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าปล้อง
- ห่างจากจังหวัดเพชรบุรี ประมาณ 35 กิโลเมตร
- มีอาณาเขตติดต่อเขตปกครองใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบ้านคาและอำเภอปากท่อ (จังหวัดราชบุรี)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเขาย้อยและอำเภอบ้านลาด
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอแก่งกระจาน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขาตะนาวศรี (ประเทศพม่า)

เขตการปกครอง

แบ่งออกเป็น 4 ตำบล 31 หมู่บ้าน
 1. ตำบลหนองหญ้าปล้อง มี 11 หมู่บ้าน
 2. ตำบลท่าตะคร้อ มี 8 หมู่บ้าน
 3. ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ มี 5 หมู่บ้าน
 4. ตำบลยางน้ำกลัดใต้ มี 7 หมู่บ้าน
 5. การปกครองส่วนท้องถิ่น

  ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล 3 แห่ง ได้แก่
  1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหญ้าปล้อง
  2. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าตะคร้อ
  3. องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้ำกลัดใต้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางน้ำกลัดใต้และตำบลยางน้ำกลัดเหนือ