รายการหลัก

ระบบรายงานกรมส่งเสริมฯ


 

ลำดับ
ที่
รหัสทะเบียน
ชื่อวิสาหกิจชุมชน
ที่ตั้ง
ว/ด/ป
อนุมัติ
1
2-76-03-01/1-0001
 กลุ่มแม่บ้านเยาวชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้าน
  ห้วยสาริกา
131/1 หมู่ที่ 11 ต.หนองหญ้าปล้อง
  อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
10/10/2548
2
2-76-03-01/1-0002
 กองทุนปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ชีวภาพบ้านจะโปรง  8/1 หมู่ที่ 5 ต.หนองหญ้าปล้อง 
  อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
31/10/2548
3
2-76-03-04/1-0001
 กลุ่มทอผ้าเพชรสามเรือน  27 หมู่ที่ 4 ต.ท่าตะคร้อ
  อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
02/11/2548
4
2-76-03-01/1-0003
 กลุ่มจักสานบ้านดงตากิต  8 หมู่ที่ 2 ต.หนองหญ้าปล้อง
  อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
07/11/2548
5
2-76-03-03/1-0001
 กลุ่มร่มโพธิ์มาท้า  15 หมู่ที่ 1 ต.ยางน้ำกลัดใต้
  อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
09/11/2548
6
2-76-03-01/1-0004
 กลุ่มแม่บ้านแปรรูปการเกษตรบ้านอ่างศิลา  224 หมู่ที่ 1 ต.หนองหญ้าปล้อง
 อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
09/11/2548
7
2-76-03-01/1-0006
 กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดอำเภอหนองหญ้าปล้อง   26 หมู่ที่ 10 ต.หนองหญ้าปล้อง
 อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
16/11/2548
8
2-76-03-01/1-0005
 กลุ่มแปรรูปสับปะรดบ้านสระสี่มุม  347/4 หมู่ที่ 10 ต.หนองหญ้าปล้อง
 อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
16/11/2548
9
2-76-03-01/1-0007
 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไผ่สีสุก  74/3 หมู่ที่ 3 ต.หนองหญ้าปล้อง
 อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
09/01/2549
10
2-76-03-01/1-0008
 กลุ่มปุ๋ยหมักบ้านอ่างศิลา  224 หมู่ที่ 1 ต.หนองหญ้าปล้อง
 อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
09/01/2549
11
2-76-03-04/1-0002
 บ้านหนองรี  30/3 หมู่ที่ 3 ต.ท่าตะคร้อ
 อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
20/01/2549
12
2-76-03-01/1-0010
 กลุ่มสตรีประดิษฐดอกไม้  69 หมู่ที่ 4 ต.หนองหญ้าปล้อง
 อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
27/02/2549
13
2-76-03-01/1-0011
 กลุ่มปลูกยางพาราบ้านสระสี่มุม  41 หมู่ที่ 10 ต.หนองหญ้าปล้อง
 อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
21/03/2549
14
2-76-03-01/1-0012
 น้ำพริกแกงสระสี่มุม  59 หมู่ที่ 10 ต.หนองหญ้าปล้อง
 อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
05/04/2549
15
2-76-03-01/1-0013
 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านเขาบันได  84 หมู่ที่ 7 ต.หนองหญ้าปล้อง
 อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
08/05/2549
16
2-76-03-04/1-0003
 เห็ดเงินล้านสามเรือน  83 หมู่ที่ 4 ต.ท่าตะคร้อ
 อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
08/05/2549
17
2-76-03-04/1-0004
 กลุ่มอาชีพเกษตรบ้านพุบอน  68/4 หมู่ที่ 6 ต.ท่าตะคร้อ
 อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
23/05/2549
18
2-76-03-01/1-0016
 บ้านเขาบันไดเกษตรพัฒนา  94 หมู่ที่ 7 ต.หนองหญ้าปล้อง
 อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
05/06/2549
19
2-76-03-04/1-0006
 กลุ่มเกษตรพัฒนาบ้านสามเรือน  39 หมู่ที่ 4 ต.ท่าตะคร้อ
 อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
16/06/2549
20
2-76-03-01/1-0017
 เกษตรผสมผสานบ้านอ่างศิลา  216 หมู่ที่ 1 ต.หนองหญ้าปล้อง
 อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
29/11/2549
21
2-76-03-04/1-0007
 กลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านทุ่งเคล็ด  10 หมู่ที่ 5 ต.ท่าตะคร้อ
 อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุีรี
24/01/2550
22
2-76-03-04/1-0008
 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคบ้านหนองรี  79 หมู่ที่ 3 ต.ท่าตะคร้อ
 อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
06/02/2550
23
2-76-03-04/1-0010
 กลุ่มไม้เศรษฐกิจท่าตะคร้อ  86 หมู่ที่ 4 ต.ท่าตะคร้อ
 อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
11/07/2550
24
2-76-03-04/1-0009
 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านท่าตะคร้อ  77 หมู่ที่ 4 ต.ท่าตะคร้อ
 อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
11/07/2550
25
2-76-03-04/1-0011
 กลุ่มแปรรูปเห็ดสามเรือนสามรส  2 หมู่ที่ 4 ต.ท่าตะคร้อ
 อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
11/07/2550
26
2-76-03-01/1-0018
 ปลูกไม้เศรษฐกิจตำบลหนองหญ้าปล้อง  7 หมู่ที่ 1 ต.หนองหญ้าปล้อง
 อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
24/07/2550
27
2-76-03-04/1-0012
 กลุ่มผู้ผลิตสารชีวภาพตำบลท่าตะคร้อ  161 หมู่ที่ 4 ต.ท่าตะคร้อ
 อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
12/02/2551
28
2-76-03-01/1-0019
 กลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์บ้านอ่างศิลา  10 หมู่ที่ 1 ต.หนองหญ้าปล้อง
 อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
23/03/2551
29
2-76-03-04/1-0013
 แปรรูปผลผลิตเกษตรอรอินทร์  34 หมู่ที่ 5 ต.ท่าตะคร้อ
 อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
22/01/2552
30
2-76-03-01/1-0020
 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านจะโปรง  5 หมู่ที่ 5 ต.หนองหญ้าปล้อง
 อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
17/08/2552